События

Шагаа-биле!

Амыр,амыр!
Алдын хүннү уткууру дег,
Аас-кежик каяа турар.
Арат-чонну мендилээр дег,
Ачы-хавыя каяа турар.

Арат-чон- эки чорзун!
Ажы-төл-менди чорзун!
Ажылыңар бүдүп турзун!
Аас-кежик- доктаап турзун!
Шагаа биле!!!курай, курай!!!